วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มนโยบายเเละเเผน

💚 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนา ฯ 2561 - 2565 

    💔  2561-2565 (new)

💚  2559-2562

💚  2557-2560
                               💚  2561    ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ   
                                            💛  2560    (มีไฟล์ words)
                                            💜  2559  (มีโครงการไฟล์ words)
                                            💗  2558
                                            💙  2557
                                            💓  2556
**ไฟล์ เป็นไฟล์Zip ให้คลิกดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ   2561
💚 2561


💚 2561


💚ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)


💚 แผน 2560-2579 💚ฉบับที่ 12💚 ร่าง แผน 2560-2579 

บทสรุป💚  ฉบับปรับปรุง 2562

**ไฟล์ เป็นไฟล์Zip ให้คลิกดาวน์โหลด💚  ฉบับปรับปรุง 2562
**ไฟล์ เป็นไฟล์Zip ให้คลิกดาวน์โหลด